Statut Izby

STATUT POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

RESTAURATORÓW I HOTELARZY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy jest organizacją samorządu gospodarczego krajowych podmiotów gospodarczych – z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe – prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i hotelarstwa.

§2

 1. Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy, zwana w dalszym ciągu „Izbą” zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

2. Izba działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 wraz z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§3

Izba posiada osobowość prawną.

§4

1.Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

2.Izba może wykonywać swoje zadania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Siedzibą Izby jest miasto Gdańsk.

§5

Izba używa pieczęci:

 1. Okrągłej z logo w polu centralnym i napisem w otoku Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy, wskazującej jej siedzibę.

2. Prostokątnej z nazwą i adresem.

§6

 1. Izba posiada znak graficzny (logo), który stanowi symbol Izby. Logo Izby zatwierdza Walne Zgromadzenie Izby na wniosek Zarządu Izby.

2. Izba może także posługiwać się nazwą skróconą „Izba Gospodarcza RiH”.

§7

Izba może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

§8

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Izby.

Rozdział II. Naczelne cele Izby oraz sposób ich realizacji

  §9

Do naczelnych celów Izby należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych jej członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych.

2. Utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji i obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.

3. Legalizowanie dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do umów, konwencji międzynarodowych lub międzynarodowych zwyczajów handlowych.

4. Pomoc w nawiązywaniu więzi gospodarczych między członkami Izby, jak również krajowymi i zagranicznymi partnerami gospodarczymi.

5. Podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi prywatnej działalności oraz poprawianie warunków tej działalności.

6. Inspirowanie powołanych do tego organów w kierunku podejmowania inicjatyw ustawodawczych w zakresie działania członków.

7. Prowadzenie działalności socjalnej,/ integracja z osobami niepełnosprawnymi, a za tym i organizacjami o takim ukierunkowaniu,/ działalności samorządowej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o utworzone fundusze.

8. Prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych.

9. Prowadzenie szkoleń, instruktaży, informacji i konsultacji na rzecz członków Izby,

10. Szkolenie zawodowe dla pracowników członków Izby, w tym także przeprowadzenie egzaminów i wydawanie certyfikatów potwierdzających nabytą wiedzę i kwalifikację.

11. Organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów naukowych na tematy będące obszarem zainteresowania i działalności gospodarczej członków Izby.

12. Tworzenie oddziałów terenowych i grup branżowych.

13. Prowadzenie działalności gospodarczej.

14. Prowadzenie poradnictwa w zakresie gastronomii i hotelarstwa oraz zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących tych dziedzin, a także opracowywanie ekspertyz i analiz.

15. Współdziałanie z innymi izbami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami naukowymi.

16. Współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi.

17. Wydawanie fachowych wydawnictw periodycznych oraz publikacji jednorazowych propagujące krajowe i zagraniczne osiągnięcia z dziedziny gastronomi i hotelarstwa.

18. Organizowanie i uczestnictwo w konkursach, wystawach i targach z dziedziny gastronomii i hotelarstwa.

19. Powołanie Sądu Arbitrażowego do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby oraz pomiędzy członkami Izby i ich partnerami gospodarczymi.

Rozdział III. Prawa i obowiązki członków Izby

 §10

 1. Członkowie Izby dzielą się na:

a)zwyczajnych

b)honorowych

c)wspierających

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby-podmioty gospodarcze określone w §1–które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Izby oraz dokument stwierdzający ich status prawny.

3. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.

4. Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego spełniającego wymogi ustawowe i Statutu bez zaistnienia istotnej przyczyny.

§11

 1. Wszyscy członkowie mają prawo korzystać z usług Izby, uczestniczyć w zebraniach zorganizowanych przez Izbę oraz korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego do statutowych organów Izby.

2. Członek ma prawo zgłaszać na Walne Zgromadzenie Izby swoje wnioski najpóźniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia.

3. Członkowie mają obowiązek popierać zadania Izby, dbać o jej dobrą opinię, przestrzegać zasad etyki zawodowej, poddawać się postanowieniom Statutu i uchwałom Władz Izby, uczestniczyć we wszystkich zebraniach organizowanych przez Izbę oraz regularnie uiszczać składki członkowskie.

§12

 1. Członkostwo w Izbie ustaje przez:

a)dobrowolne wystąpienie na piśmie

b)wykreślenie w razie zaprzestania na stałe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii lub hotelarstwa

c)wykluczenie na mocy prawomocnej uchwały Zarządu Izby podjętej bezwzględną większością głosów w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z pobudek niskich oraz w razie nieprzestrzegania Statutu lub uchwał władz Izby.

d)śmierć osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą.

2. Członek występujący, wykreślony lub wykluczony nie ma prawa zgłaszania roszczeń do majątku Izby.

§13

 1. Honorowym członkiem Izby może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Izby. Uchwałę w tym podmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Izby.

2. Walne Zgromadzenie Członków może w drodze uchwały nadać godność Honorowego Prezesa Izby.

3. Honorowy Prezes i honorowi członkowie nie mają z tego tytułu czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia opłaty wpisowej oraz składek członkowskich.

5. Izba może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami, członkom honorowym oraz innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Izby.

§14

 1. Członkami wspierającymi Izby mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, które są zainteresowane działalnością Izby, a swym działaniem wspierają inne cele.

2. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowie wspierający przyjmowani są na członków Izby na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członek wspierający traci w szczególności swoje prawa członkowskie na skutek:

a)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby

b)skreślenie z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich.

5. Ponadto do nabywania i utraty praw członków wspierających stosuje się odpowiednio przepisy o członkach zwyczajnych.

§15

Zarząd Izby jest upoważniony do ustalania wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości składki członkowskiej obowiązującej w kolejnym roku kalendarzowym.

§16

 1. Opłatę wpisową uiszcza się w Kasie Izby w terminie 7 dni od otrzymania uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby. Nie uiszczenie opłaty wpisowej w w/w terminie powoduje wygaśnięcie prawa do przystąpienia do Izby i wpisania na listę członków.

2. Składki członkowskie wpłaca się bez wezwania za każdy miesiąc z dołu do dnia 10-go następnego miesiąca lub za cały kolejny rok kalendarzowy z góry w kasie Izby lub na konto bankowe. Izby.

3. Zarząd Izby ma prawo udzielać indywidualnych ulg w zakresie wysokości składek, a także w uzasadnionym szczególnymi okolicznościami przypadkach umorzy w całości lub części zaległe składki.

4. Członek zalegający w zapłacie składek za 1 rok może być wykluczony z Izby. W postępowaniu stosuje się postępowania z §12 niniejszego Statutu.

5. Zaległości finansowych z tytułu opłat Izba może dochodzić na drodze sądowej.

Rozdział IV. Gospodarka Finansowa Izby

 §17

Majątek Izby tworzą ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§18

Działalność statutowa Izby jest finansowana ze środków pochodzących z:

a)opłat wpisowych członków

b)składek członkowskich

c)zapisów, darowizn, oraz innych środków niestałych

d)dochodów z majątku własnego Izby

e)dochodów z działalności gospodarczej

§19

 1. Izba odpowiada za swoje zobowiązania wyłącznie własnym majątkiem.

2. Członkowie Izby nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Izby.

Rozdział V. Władze Izby

  §20

 1. Władzami Izby są:

a)Walne Zgromadzenie Członków

b)Zarząd Izby

c)Komisja Rewizyjna

d)Sąd Koleżeński

2. Kadencja Władz trwa 4 lata do dnia poprzedzającego dzień wyboru organów na następną kadencję.

§21

Szczegółowy zakres działalności, organizację oraz tryb działania władz Izby określają Regulaminy uchwalone przez jej organy oraz zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków.

Walne Zgromadzenie Członków

 §22

 1. Walne Zgromadzenie Członków są Zwyczajne i Niezwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Izby raz na rok, najpóźniej w terminie do końca marca następnego roku, celem zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia tym władzom absolutorium na ten okres.

3. W przypadku upływu kadencji władz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowych władz.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje również sprawy wniesione na porządek obrad zgodnie z zakresem jego wyłącznej kompetencji.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Izby bądź z własnej inicjatywy bądź na żądanie co najmniej 1/3 członków Izby. Zarząd Izby zwołuje takie Zgromadzenie najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej żądania.

§23

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne i władne do podjęcia uchwał w sprawach, objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli o czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zostali powiadomieni na co najmniej 14 dni przed terminem zgromadzenia.

2. W razie braku takiego forum zwołuje się zgromadzenie w drugim terminie, które może podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych.

3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta.

§24

 1. Osoby prawne będące członkami Izby są reprezentowane wobec Izby przez przedstawiciela upoważnionego przez właściwą ich władzę, którego nazwisko powinno być zgłoszone na piśmie do Zarządu Izby.

2. Przedstawiciel osoby prawnej biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków ma czynne i bierne prawo wyborcze, jeżeli jest członkiem władz osoby prawnej natomiast pozostali przedstawiciele nie mają prawa biernego. Osoba prawna powinna wskazać jednego członka swych władz, który będzie w jej imieniu sprawować bierne prawo wyborcze.

3. Przedstawiciel osoby prawnej, wybrany do władz Izby traci swój mandat w przypadku, gdy przestaje być przedstawicielem osoby prawnej.

§25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

2. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie tym władzom absolutorium.

3. zatwierdzenie planów wpływów i wydatków.

4. wybór i odwołanie członków Zarządu Izby oraz zatwierdzenie regulaminu organizującego i określającego tryb pracy tego organu.

5. decydowanie w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.

6. zatwierdzanie regulaminów obrad oraz przywoływanie Komisji Zgromadzenia.

7. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie regulaminu organizującego i określającego tryb pracy tego organu.

8. wybór członków Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzenie regulaminu organizującego i określającego tryb pracy tego organu.

9. uchwalanie i zmiana Statutu Izby.

10. podejmowanie decyzji w sprawach likwidacji lub łączenia Izby.

11. wybór przedstawicieli reprezentujących Izbę we władzach ogólnokrajowych.

§26

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością oddanych ważnie głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

2Głosowanie nad uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad odbywa się jawnie. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne w sprawach wyborów i innych na żądanie więcej niż połowy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

3.Bez odbycia Walnego Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Izby wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

Zarząd Izby

 §27

1. Zarząd Izby jest najważniejszym organem Izby w zakresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.

2. Zarząd Izby składa się z 7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Ukonstytuowanie się Izby następuje w drodze własnej uchwały. Prezesa Zarządu oraz dwóch wiceprezesów wybiera także Walne Zgromadzenie.

3. Przed upływem kadencji członek Zarządu Izby może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością ¾ głosów.

§28

 1. Izbę reprezentuje na zewnątrz Zarząd Izby.

2. W imieniu Izby dokumenty podpisuje i zaciąga zobowiązania majątkowe dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

3. Zarząd na bieżąco kieruje pracami Izby. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:

a)opracowanie rocznych planów wpływów i wydatków

b)przyjmowanie zapisów i darowizn

c)organizowanie biura Izby oraz powołanie i odwoływanie dyrektora biura i zatrudnianie pracowników

d)wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia

e)składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu

f)prowadzenie działalności gospodarczej

g)współpraca z organami władz, administracji państwowej oraz organami samorządów

h)zarządzanie majątkiem Izby oraz inicjowanie, uruchamianie i nadzór nad prowadzoną przez Izbę działalnością gospodarczą

i)uchwalanie preliminarza wpływów i wydatków

j)ustalanie wielkości składek członkowskich oraz wpłat wpisowych obowiązujących w kolejnym roku kalendarzowym

k)powoływanie oddziałów, biur terenowych i zatwierdzanie ich regulaminów

l)zwoływanie Walnych Zgromadzeń

§29

 1. Zarząd Izby zbiera się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Praca Zarządu organizowana jest wobec uchwalonego przez Zarząd Izby Regulaminu.

§30

Aparatem wykonawczym jest biuro Izby. Biuro podporządkowane bezpośrednio Prezesowi Zarządu, względnie na jego zlecenie Wiceprezesowi. Na czele biura stoi dyrektor powołany przez Zarząd Izby.

§31

 1. Na wniosek, co najmniej dziesięciu członków Izby danego regionu, Zarząd Izby może powołać Oddziały Regionalne, ustalając dla nich organizację i zakres działania.

2. Celem Oddziału Regionalnego jest realizacja programów Izby i interesów członków wobec administracji rządowej i samorządowej w danym regionie.

3. Bieżącą działalnością Oddziału Regionalnego kieruje Zarząd Oddziału. Podejmuje on uchwały w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów, reprezentuje Oddział wobec organów Izby oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Izby.

4. Członków Zarządu Oddziału wybierają członkowie Izby zrzeszeni w danym Oddziale Regionalnym.

5. Zarząd Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Izby.

6. Ponadto do Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie Izby.

Komisja Rewizyjna

  §32

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Izby. W jej skład wchodzi 6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie działalności organów Izby co najmniej 2 razy do roku w zakresie realizacji zadań statutowych i gospodarczo-finansowych.

b)sprawdzanie rocznych bilansów

c)dokonywanie oceny działalności organów Izby

d)kontrolowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia

3. Przed upływem kadencji członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością ¾ głosów.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępca nie mogą pełnić innych funkcji

we władzach Izby.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

§33

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Sadu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

3. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:

a)śmierci członka Sadu Koleżeńskiego

b)ustania członkostwa w Izbie

c)rezygnacji z członkostwa w Izbie

4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a)rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu lub zasad etyki zawodowej

b)rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby

c)rozstrzyganie sporów majątkowych między członkami Izby a podmiotami gospodarczymi, jeśli poddadzą się jego jurysdykcji

d)prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych stron

5. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby.

6. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

7. Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego oraz katalog stosowanych przezeń kar określa Regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Utrata mandatu

 §34

Członkowie Władz Izby tracą mandat w przypadku:

a)rezygnacji

b)odwołania z zastrzeżeniem &33

c)ustania członkostwa

Rozdział VI. Rozwiązanie Izby

 §35

Izba ulega rozwiązaniu w wyniku uchwały – w tym przedmiocie – Walnego Zgromadzenia, podjętej przy obecności, co najmniej 75% członków Izby większością ¾ głosów.

§36

W wyniku powzięcia uchwały, o której mowa w &35 Statutu, Zarząd Izby ustanowi likwidatora, który wykona postanowienia niniejszego Statutu dotyczące przeznaczenia majątku Izby, pozostałego po jej rozwiązaniu.

§37

 1. Likwidator dokona zbycia majątku Izby i z uzyskanych w ten sposób środków pokryje w pierwszym rzędzie koszty likwidacji.

2. W razie braku środków Izby na pokrycie kosztów likwidacji, zostaną one pokryte ze środków członków Izby, do czego likwidator ich wezwie.

3. W przypadku pozostania środków – po zaspokojeniu kosztów likwidacji – likwidator dokona ich przekazania na rzecz Izby Gospodarczej, której zadania statutowe mają charakter najbardziej zbliżony do zadań określonych w niniejszym Statucie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

    §38

Zmiana Statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą przy obecności, co najmniej połowy członków Izby większością głosów – 50% + 1 głos.

§39

Zmiana Statutu wymaga ujawnienia w KRS.

§40

Niniejszy Statut został uchwalony przez członków Izby dnia 4 października 2012 roku i podpisany i podpisany przez wszystkich członków Izby, których podpisy zamieszczone są na liście obecności, stanowiącej integralną część niniejszego Statutu. Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia i zastępuje postanowienia Statutu Izby z dnia 10 marca 2007 roku.