Cel PIGRiH

Do naczelnych celów Polskiej Izby Gospodarczej Hotelarzy i Restauratorów należy:

 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych jej członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych.
 2. Utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji i obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.
 3. Legalizowanie dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do umów, konwencji międzynarodowych lub międzynarodowych zwyczajów handlowych.
 4. Pomoc w nawiązywaniu więzi gospodarczych między członkami Izby, jak również krajowymi i zagranicznymi partnerami gospodarczymi.
 5. Podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi prywatnej działalności oraz poprawianie warunków tej działalności.
 6. Inspirowanie powołanych do tego organów w kierunku podejmowania inicjatyw ustawodawczych w zakresie działania członków.
 7. Prowadzenie działalności socjalnej,/ integracja z osobami niepełnosprawnymi, a za tym i organizacjami o takim ukierunkowaniu,/ działalności samorządowej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o utworzone fundusze.
 8. Prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych.
 9. Prowadzenie szkoleń, instruktaży, informacji i konsultacji na rzecz członków Izby,
 10. Szkolenie zawodowe dla pracowników członków Izby, w tym także przeprowadzenie egzaminów i wydawanie certyfikatów potwierdzających nabytą wiedzę i kwalifikację.
 11. Organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów naukowych na tematy będące obszarem zainteresowania i działalności gospodarczej członków Izby.
 12. Tworzenie oddziałów terenowych i grup branżowych.
 13. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 14. Prowadzenie poradnictwa w zakresie gastronomii i hotelarstwa oraz zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących tych dziedzin, a także opracowywanie ekspertyz i analiz.
 15. Współdziałanie z innymi izbami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami naukowymi.
 16. Współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi.
 17. Wydawanie fachowych wydawnictw periodycznych oraz publikacji jednorazowych propagujące krajowe i zagraniczne osiągnięcia z dziedziny gastronomi i hotelarstwa.
 18. Organizowanie i uczestnictwo w konkursach, wystawach i targach z dziedziny gastronomii i hotelarstwa.
 19. Powołanie Sądu Arbitrażowego do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby oraz pomiędzy członkami Izby i ich partnerami gospodarczymi.